ลำดับที่ ชื่อสาร (CAS No.) IARC RfC (มก./ลบ.ม.) RfD (มก./กก./วัน) QR Code
91 Sodium Cyanide (โซเดียม ไซยาเนต) 143-33-9 0.001
92 Styrene(สไตรีน) 100-42-5 2B 1 0.2
93 Tebuthiuron(ทีบูไทยูรอน) 34014-18-1 0.07
94 Tetrachloroethylene (เตตระคลอโรเอทิลีน) 127-18-4 2A 0.04 0.006
95 Tin and its compounds (ดีบุก และสารประกอบ) 0.6
96 Toluene (โทลูอีน) 108-88-3 3 5 0.08
97 Trichloroethylene (ไตรคลอโรเอทิลีน) 79-01-6 1 0.002 0.0005
98 Trimethylbenzene, 1,2,4- (1,2,4-ไตรเมทิลเบนซีน) 95-63-6 0.007
99 Trimethylbenzene 1,3,5- (1,3,5-ไตรเมทิลเบนซีน) 108-67-8 0.01
100 Trinitrotoluene, 2,4,6- (2,4,6-ไตรไนโตรโทลูอีน) 118-96-7 3 0.0005
101 Vinyl Acetate (ไวนิล อะซิเตท) 108-05-4 2B 0.2 1
102 Vinyl Chloride (ไวนิล คลอไรด์) 1 0.1 0.003
103 Xylenes(ไซลีน) 1330-20-7 3 0.1 0.2
104 Zinc and its compounds (สังกะสี และสารประกอบ) 0.3
105 SOx (ซัลเฟอร์ออกไซด์) as SO2
106 NOx (ไนโตรเจนออกไซด์)
107 Dioxin and Furan (ไดออกซิน และ ฟิวแรน)