ลำดับที่ ชื่อสาร (CAS No.) IARC RfC (มก./ลบ.ม.) RfD (มก./กก./วัน) QR Code
76 Phenol(ฟีนอล) 108-95-2 3 0.2
77 Phosphoric Acid (กรดฟอสฟอริก) 7664-38-2 0.01 49
78 Phosphorus pentoxide and other (ฟอสฟอรัส เพนทอกไซด์ และอื่นๆ) 1314-56-3
79 Phthalic Anhydride (พะเทลิค แอนไฮไดร์) 85-44-9 0.02 2
80 Polyethylene glycol nonylphenyl ether (โพลีเอทิลีน ไกลคอล โนนิวฟีนิล อีเทอร์) 9016-45-9
81 Potassium chlorate (โพแทสเซียมคลอเรต) 3811-04-9
82 Propanil(โพรพานิล) 709-98-8 0.005
83 PROPIONICACID (กรดโพรพิโอนิก) 79-09-4
84 Propylene(โพรไพลีน 115-07-1 3 3
85 Propylene Glycol (โพรไพลีน ไกลคอล) 57-55-6 20
86 Propylene Oxide (โพรไพลีน ออกไซด์) 75-56-9 2B 0.03
87 Prothiocarb(โพรไทโอคาร์บ) 19622-08-3
88 Pyrene(ไพรีน) 129-00-0 3 0.03
89 Ryania(ไรยาเนีย) 15662-33-6
90 sodium chlorate (โซเดียม คลอเรท) 7775-09-9