ลำดับที่ ชื่อสาร (CAS No.) IARC RfC (มก./ลบ.ม.) RfD (มก./กก./วัน) QR Code
61 Methanol(เมทานอล) 67-56-1 20 2
62 (p-Methoxyphenyl)-2-Methyl-1,3-Propanediol-Methylene Ether, 1- ((1-พี-เมทอคซี่ฟีนิล)2-เมทิล1-3-โพรพานีดอล-เมทิลีน อีเทอร์)) 5689-72-5
63 Methyl Acetate (เมทิล อาซิเตท) 79-20-9 1
64 Methyl Acrylate (เมทิลอะคริเลท) 96-33-3 3 0.02 0.03
65 Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) (เมทิลเอทิล คีโตน (2-บิวทานอล)) 78-93-3 5 0.6
66 Methyl Isobutyl Ketone (4-methyl-2-pentanone) (เมทิล ไอโซบิวทิลคีโตน) 108-10-1 2B 3 0.08
67 Methyl Methacrylate (เมทิล เมทาคริเลท) 80-62-6 3 0.7 1.4
68 Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) (เมทิลเทอร์เทียรีบิวทิล อีเธอร์) 1634-04-4 3 3
69 Methylene Chloride (เมทิลีน คลอไรด์) 75-09-2 2B 0.6 0.006
70 MethylenediphenylDiisocyanate (เมทิลีนไดฟีนิล ดิไอโซไซยาเนท) 101-68-8 3 0.0006
71 Molybdenum and its compounds (โมลิบดีนัม และสารประกอบ) 0.005
72 Naphthalene(แนฟทาลีน) 91-20-3 2B 0.003 0.02
73 Nickel and its compounds (นิกเกิ้ล และสารประกอบ )
74 Paraquat Dichloride (พาราควอต ไดคลอไรด์) 1910-42-5 0.0045
75 Pentane, n- (เอ็น-เพนเทน) 109-66-0 1