ลำดับที่ ชื่อสาร (CAS No.) IARC RfC (มก./ลบ.ม.) RfD (มก./กก./วัน) QR Code
46 Formic Acid(กรดฟอร์มิก) 64-18-6 0.0003 0.9
47 Furfural(เฟอฟิวรัล) 98-01-1 3 0.05 0.003
48 GLYPHOSATE-ISOPROPYLAMMONIUM (ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม) 38641-94-0
49 Hexachlorocyclohexane (เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน) 319-86-8 2B 0.0003
50 Hexane, N-(เอ็น-เฮกเซน) 110-54-3 0.7 0.06
51 Hexanedioic Acid (กรดเฮกเซนดิอิก) 124-04-9 2
52 Hydrogen Fluoride (ไอโดรเจน ฟลูออไรด์) 7664-39-3 0.014 0.04
53 Hydroquinone (ไฮโดรควิโนน) 123-31-9 3 0.04
54 Imazaquin-Ammonium (อิมาซะควิน-แอมโมเนียม) 81335-47-9
55 Isobutyl Alcohol (ไอโซบิวทิล แอลกอฮอล์) 78-83-1 0.3
56 Isophorone (ไอโซฟอรอน) 78-59-1 2 0.2
57 Isopropyl alcohol (ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์) 67-63-0 3 0.2 2.0
58 Lead and Compounds (ตะกั่ว และสารประกอบ) 7439-92-1 2B
59 Maleic Anhydride (เมลเลอิก แอนไฮไดรด์) 108-31-6 0.0007 0.1
60 Managenses and its compounds (แมงกานีส และสารประกอบ) 0.00005 0.024