ลำดับที่ ชื่อสาร (CAS No.) IARC RfC (มก./ลบ.ม.) RfD (มก./กก./วัน) QR Code
31 D-DIMETHYLAMMONIUM ,2, 4- (2,4-ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม) 2008-39-1
32 DIALIFOS(DIALIFOR) (ไดอะลิฟอส (ไดอะลิฟอร์)) 10311-84-9
33 Dichlorobenzene, 1,4- (1,4-ไดคลอโรเบนซีน) 106-46-7 2B 0.8 0.07
34 Dichloroethane, 1,2- (1,2-ไดคลอโรอีเทน) 107-06-2 2B 0.007 0.006
35 Dichlorophenoxy Acetic Acid, 2,4- (ไดเอทิลีน ไกลคอล โมโนบิวทิล อีเทอร์) 94-75-7 0.01
36 Dichlorvos (ไดคลอร์วอส) 62-73-7 2B 0.0005 0.0005
37 Diethylene Glycol Monobutyl Ether (ไดเอทิลีน ไกลคอล โมโนบิวทิล อีเทอร์) 112-34-5 0.0001 0.03
38 Dithiopyr (ไดไทโอเพอร์) 97886-45-8
39 Epichlorohydrin (อิพิคลอโรไฮดริน) 106-89-8 2A 0.001 0.006
40 Ethyl Acetate (เอทิล อะซิเตท) 141-78-6 0.07 0.9
41 Ethyl Acrylate (เอทิล อะคริเลท) 140-88-5 2B 0.008 0.005
42 Ethylene Glycol (เอทิลีน ไกลคอล) 107-21-1 0.4 2
43 Ethylene Glycol Monobutyl Ether (เอทิลีน ไกลคอล โมโนบิวทิล อีเทอร์) 111-76-2 3 1.6 0.1
44 Ethylene Oxide (เอทิลีน ออกไซด์) 75-21-8 1 0.03
45 Formaldehyde (ฟอร์มาลดีไฮด์) 50-00-0 1 0.0098 0.2