ลำดับที่ ชื่อสาร (CAS No.) IARC RfC (มก./ลบ.ม.) RfD (มก./กก./วัน) QR Code
16 BUTACHLOR (บิวตาคลอร์) 23184-66-9
17 Butadiene,1,3- (1,3-บิวทาไดอีน) 106-99-0 1 0.002
18 Cadmium and its compounds (แคดเมียม และสารประกอบ) 7440-43-9 1
19 Captan(แคบเทน) 133-06-2 3 0.13
20 Carbon Disulfide (คาร์บอน ไดซัลไฟด์) 75-15-0 0.7 0.1
21 Chloroacetaldehyde, 2- (2-คลอโรอะซีทาลดีไฮด์) 107-20-0
22 Chloroacetic Acid (กรดคลอโรอะซีติค) 79-11-8 0.002
23 Chloroform (trichloromethane) (คลอโรฟอร์ม (ไตรคลอโรมีเทน)) 67-66-3 2B 0.098 0.010
24 Chlorothalonil (คลอโรทาโลนิล) 1897-45-6 2B 0.015
25 Chlorpyrifos (คลอร์ไพริฟอส) 2921-88-2 0.001
26 Chromium, metallic (โครเมียม, โลหะ) 7440-47-3 3
27 Copper and soluble salts (ทองแดง และสารละลายเกลือ)
28 Cyclohexanone (ไซโคลเฮกซานอล) 108-94-1 3 0.7 5.0
29 D-BUTOTYL,2,4- (2,4-ดี-บิวโททิล) 1929-73-3
30 D-BUTYL,2,4- (2,4-ดี-บิวทิล) 94-80-4