บัญชีรายชื่อสารเคมี หรือ มลพิษ ในการดำเนินโครงการนำร่องการจัดทำ PRTR มีจำนวน 107 รายการ ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อสาร (CAS No.) IARC RfC (มก./ลบ.ม.) RfD (มก./กก./วัน) QR Code
1 Acetaldehyde (อะซีทาลดีไฮด์) 75-07-0 2B 0.009
2 Acetone (อะซิโตน) 67-64-1 31.0 0.9
3 Acrylamide (อะคริลาไมด์) 79-06-1 2A 0.006 0.002
4 Acrylic Acid (กรดอะคริลิค) 79-10-7 3 0.001 0.5
5 Acrylonitrile (อะคริโลไนไตรล์) 107-13-1 28 0.002 0.04
6 Ametryn (อะเมทริน) 834-12-8 0.009
7 Antimony and its compunds (พลวง และสารประกอบ) 1309-64-4 2B
8 Arsenic and its compounds (สารหนู และสารประกอบ) 7440-38-2 1
9 Atrazine 1912-24-9 3 0.035
10 Benzene(เบนซีน) 71-43-2 1 0.030 0.004
11 Benzyl Chloride 100-44-7 2A 0.001 0.002
12 Bis(2-ethylhexyl) phthalate (บิส(2-เอทิลเฮกซิล)พทาเลท) 117-81-7 2B 0.02
13 Bisphenol A (บิสฟีนอล เอ) 80-05-7 0.05
14 Boron and its compounds (โบรอน และสารประกอบ)
15 1-Bromo-2-chloroethane, (1-โบรโม 2-คลอโรอีเทน) 107-04-0