รายชื่อสารเคมี หรือ มลพิษ เป้าหมาย ภายใต้ระบบ PRTR มีที่มาอย่างไร

เนื่องจากสารเคมีภายใต้ระบบ PRTR ไม่ได้ครอบคลุมสารมลพิษหรือสารเคมีทุกชนิดที่แหล่งกำเนิดมีการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้น บัญชีรายชื่อของสารมลพิษภายใต้ PRTR จึงถูกกำหนดหรือได้รับการคัดเลือก โดยใช้หลักของการประเมินความเสี่ยง (Risk) โดยพิจารณาถึง

1) ความเป็นอันตราย (Toxic) ของสารเคมีหรือมลพิษ โดยพิจารณาจาก รายชื่อสารเคมีที่ปรากฏตาม มาตรฐาน กฎหมาย หรือ พันธกรณีระหว่างประเทศมีที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี รวมถึงข้อมูลความเป็นพิษ สารก่อมะเร็ง การตกค้างในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ร่วมกับ

2) โอกาสของการได้รับสารเคมีหรือมลพิษเข้าสู่ร่างการ (Exposure) โดยพิจารณาจาก ปริมาณการผลิต การนำเข้า การส่งออก การใช้สารเคมี ปัญหามลพิษในประเทศ ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ การตรวจพบสารเคมีฯ ดังกล่าวในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

รายชื่อสารเคมีหรือมลพิษที่ต้องรายงานจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

จำนวนสารมลพิษที่ต้องรายงานข้อมูลการปลดปล่อย/เคลื่อนย้ายจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจมีการเพิ่มเติมหรือถอนบัญชีรายชื่อมลพิษจากที่เคยกำหนดไว้เดิม ตัวอย่างเช่น กรณีที่พบว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีปัญหามลพิษจากมลพิษซึ่งไม่เคยมีการกำหนดให้มีการรายงานมาก่อน สารเคมีหรือมลพิษชนิดนั้นอาจถูกกำหนดให้มีการรายงานเพิ่มเติมได้ ในทางกลับกันกรณีที่สารมลพิษที่เคยกำหนดให้มีการรายงานข้อมูล แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปอาจไม่มีการรายงานข้อมูลปริมาณการปลดปล่อยสารมลพิษดังกล่าวจากแหล่งกำเนิดใดๆอีก เนื่องจากสารมลพิษหรือสารเคมีชนิดนั้น ไม่มีการนำเข้า ผลิตหรือใช้ในประเทศแล้ว สารมลพิษชนิดนั้นอาจถูกถอนจากบัญชีรายชื่อมลพิษที่ต้องรายงาน ได้เช่นเดียวกัน