สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency) เป็นหน่วยงานหลักที่ศึกษาเรื่องการประเมินความเสี่ยง ในขั้นตอนการประเมินความสัมพันธ์ของการตอบสนองกับปริมาณพิษที่ได้รับ (Dose-response Assessment)นั้น U.S. EPAรายงานค่าความปลอดภัยของสารไม่ก่อมะเร็งด้วยค่าreference dose (RfD) และ referenceconcentration (RfC) U.S. EPA ได้คำนวณค่า RfD/RfCของสารเคมีมากกว่า 500 สารพร้อมทั้งรายละเอียดการคำนวณ สามารถสืบค้นได้จาก website www.epa.gov/iris

Reference dose (RfD) หมายถึง ปริมาณสารเคมีที่มนุษย์สามารถรับเข้าสู่ร่างกายได้ทุกวัน โดยไม่ทำให้เกิดความผิดปกติใดๆ ต่อสุขภาพอนามัย และ Reference Concentration (RfC)หมายถึงปริมาณสารเคมีที่มนุษย์สามารถรับเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจได้ทุกวันโดยไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติใดๆ ต่อสุขภาพอนามัยโดย ค่า RfDและ RfCเป็นค่าที่ได้จากคํานวณจากค่า NOAEL1หรือ LOAEL2หรือ benchmark dose3โดยใช้ค่า uncertainty และ modifying factor ที่เหมาะสม (ดู ADI4)

** หมายเหตุ: คำนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

NOAEL (no-observed-adverse-effect level) หมายถึง ปริมาณของสารเคมีที่มากที่สุด ซึ่งได้รับทุกวันแล้วไม่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือผลเสีย (adverse effects) ใดๆ ต่อร่างกาย

NOAEL (no-observed-adverse-effect level) หมายถึง ปริมาณของสารเคมีที่มากที่สุด ซึ่งได้รับทุกวันแล้วไม่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือผลเสีย (adverse effects) ใดๆ ต่อร่างกาย

LOAEL (lowest-observed-adverse-effect level) หมายถึง ปริมาณของสารเคมีที่น้อยที่สุด ซึ่งได้รับทุกวันแล้วทำให้เกิดความเป็นพิษหรือผลเสียต่อร่างกาย (adverse effect) อย่างใด อย่างหนึ่งขึ้นซึ่งมักเป็นความผิดปกติที่กลับคืนได้ (reversible change) เช่น fatty liver และ น้ำหนักตัวลดลง 3.Benchmark dose (BMD) ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้เกิดการตอบสนอง(response) ที่ 5% หรือ 10% โดยการคำนวณจาก model ที่เหมาะสม

Acceptable Daily Intake (ADI) ปริมาณของสารเคมีที่มากที่สุดซึ่งได้รับทุกวันแล้วไม่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือผลเสีย (adverse effects) ใดๆ ต่อร่างกาย ADI เป็นค่าที่ได้จากคำนวณจากค่า NOAEL หรือ LOAEL หรือ benchmark dose โดยใช้ค่า uncertainty และmodifying factor ที่เหมาะสม