มีวิธีการคำนวณ หาปริมาณมลพิษ ที่โรงงานระบายหรือปลดปล่อยออกจากสถานประกอบการได้อย่างไรการคำนวณการปลดปล่อยมลพิษ สถานประกอบการสามารถเลือกวิธีในการคำนวณ ที่เห็นว่าเหมาะสมและถูกต้องมากที่สุด ในการคำนวณ เพื่อรายงานข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษให้หน่วยงานราชการ จำแนกได้ 4 วิธีดังนี้

  • การตรวจวัดโดยตรง (Direct Measurement: DM)   
  • การจัดทำสมดุลมวล (Mass Balance: MB)
  • การใช้ตัวคูณอัตราการปลดปล่อยมลพิษหรือสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยมลพิษ (Emission Factor: EF) 
  • การใช้หลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม (Engineering Calculation/Engineering Judgement: EC)

ทั้งนี้ หากโรงงานมีสารเคมี หรือ มลพิษ มากกว่า 1 รายการ อาจใช้วิธีการคำนวณที่มากกว่า 1 วิธีในการรายงานได้ เช่น สาร ก. ใช้การตรวจวัดโดยตรง สาร ข. ใช้ emission factor เป็นต้น