ถ้าจะนำข้อมูล PRTR ไปใช้ ควรทราบอะไรบ้าง

  • ข้อมูล PRTR ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณการปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดทุกประเภท รวมทั้งไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณการปลดปล่อยมลพิษจากสถานประกอบการ หรือแหล่งกำเนิดที่ไม่อยู่ภายใต้ PRTR
  • PRTR มีการรายงานข้อมูลเฉพาะสารเคมีหรือมลพิษภายใต้ระบบ PRTR เท่านั้น จึงไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการปลดปล่อยมลพิษอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้ PRTR
  • ปริมาณการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ไม่ได้บ่งบอกถึงปริมาณการตกค้างของสารเคมีฯ ในสิ่งแวดล้อม การตกค้างของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนรูป การเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติของสารเคมีแต่ละรายการ รวมถึงปัจจัยทางกายภาพ เคมี หรือชีวภาพอื่นที่อาจส่งผลต่อสารเคมีหลังจากมีการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม อาทิ การย่อยสลายสลายของสารเคมี การเปลี่ยนรูปของสารเคมีเนื่องจากความร้อน แสง หรือ เกิดการรวมตัวกับสารอื่น ทำให้มีฤทธิ์ลดลง มีฤทธิ์เพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนเป็นมลพิษชนิดใหม่ ความคงทนในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  • ปริมาณการปลดปล่อยไม่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด เนื่องจาก สารเคมีหรือมลพิษแต่ละชนิด มีความแตกต่างทั้งความเป็นพิษและศักยภาพในการก่อให้เกิดพิษ สารเคมีฯ บางชนิดที่ถูกปลดปล่อยปริมาณมาก อาจมีความเป็นพิษหรืออันตรายน้อยกว่า สารเคมีหรือมลพิษปริมาณการปลดปล่อยน้อยแต่อาจมีความเป็นพิษมากกว่า
  • ปริมาณที่ปลดปล่อยไม่ได้บ่งบอกถึงปริมาณหรือระดับของสารเคมีหรือมลพิษที่จะได้รับเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ โอกาสการได้รับสารเคมีฯ เข้าสู่ร่างกาย ส่วนหนึ่งขึ้นกับคุณสมบัติของสารฯ ดังกล่าว สารบางรายการอาจสลายตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากมีการปลดปล่อยและไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม บางรายการอาจคงสภาพอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน ทำให้คนโอกาสการได้รับสารฯ ดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายเพิ่มขึ้น ดังนั้น สารมลพิษที่มีความเป็นพิษสูงและคงทนในสิ่งแวดล้อมถึงแม้มีปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่อาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างรุนแรงและมากกว่าสารเคมีฯ ที่ถูกปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากแต่สามารถเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของสารมลพิษที่มีความเป็นพิษน้อยได้ง่ายกว่าหรือรวดเร็วกว่า ตัวอย่างเช่น สารเมทานอล สามารถถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายให้อยู่ในรูปของสารที่มีความเป็นพิษน้อยได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่สารปรอท สามารถสะสมในสิ่งมีชีวิตและมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นตามระดับของสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหาร จึงอาจทำให้มนุษย์มีโอกาสที่จะได้รับสารปรอทมากขึ้น เป็นต้น
  • ข้อมูล PRTR เพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้ประเมินถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากสารมลพิษได้ เนื่องจาก ปัจจัยที่สารมลพิษจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมีความหลากหลายจึงต้องนำปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาด้วย อาทิ ความเป็นพิษ (toxicity) อัตราการเปลี่ยนแปลงของมลพิษในสิ่งแวดล้อม เช่น ลักษณะการแพร่กระจาย การสลายตัวและปริมาณที่คงเหลือในสิ่งแวดล้อม ความจำเพาะของสภาพพื้นที่ของสิ่งแวดล้อม (อากาศ ดิน น้ำ) ที่รองรับสารมลพิษ โอกาสที่มนุษย์จะได้รับสารมลพิษเข้าสู่ร่างกาย เส้นทางของมลพิษที่เข้าสู่ร่างกาย อายุ เพศ น้ำหนัก ระยะเวลา เป็นต้น