ประโยชน์จากการจัดทำ PRTR มีดังนี้

ภาครัฐ

 • เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 • ทราบถึงสถานภาพของปัญหามลพิษ หรือ แนวโน้มของการปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทต่าง ๆ ใพื้นที่
 • ทราบถึงสถานภาพปัญหาของมลพิษและศักยภาพการรองรับมลพิษในพื้นที่
 • ทำให้มองเห็นภาพวงจรการเกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่แนวทางการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษได้
 • เป็นการติดตามตรวจสอบผลการบังคับใช้ของกฎหมายความก้าวหน้าของการนำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 • เป็นไปตามข้อกำหนด หรือข้อตกลงภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ

ภาคอุตสาหกรรม

 • ส่งเสริมให้มีการใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
 • ส่งเสริมให้มีการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่
 • ลดการสูญเสียวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
 • ลดการปลดปล่อยสารมลพิษ
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับชุมชน

ภาคประชาชน

 • เข้าถึงและรับรู้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสารเคมี
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการดำเนินโครงการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
 • เป็นเครื่องมือในการป้องกันตนเองจากมลพิษจากแหล่งกำเนิด

สถาบันทางการศึกษา

 • สนับสนุนการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
 • เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษ และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน