วัตถุประสงค์ของการจัดทำ PRTR ในประเทศไทย คือ

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ สู่สาธารณชน

2. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการจัดการมลพิษและสารเคมี และนำไปสู่การลดและแก้ไขปัญหาการปลดปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

3. เพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินนโยบายลดและขจัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดของหน่วยงานราชการ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ

4. เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดการสารเคมีและมลพิษทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อาทิ

  • ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี (2560 – 2579) และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2564
  •  แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554)
  •  แผนปฏิบัติการที่ 21 (Agenda 21)
  •  ยุทธศาสตร์การดำเนินการว่าด้วยการจัดการสารเคมีระหว่างประเทศ (Strategic Approach to International Chemicals Management : SAICM)
  •  อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: POPs) เกี่ยวกับการปลดปล่อยมลพิษที่ไม่จงใจ