ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ มาจากคำในภาษาอังกฤษ ว่า Pollutant Release and Transfer Register ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่า PRTR โดยทั่วไปจะหมายถึง ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานราชการเผยแพร่สู่สาธารณชนเกี่ยวกับ ชนิด และ ปริมาณของสารเคมี หรือ มลพิษ ที่มีการปลดปล่อยจากแหล่งกำเนิดมลพิษสู่ตัวกลางสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ดิน น้ำ รวมถึง ข้อมูลการนำน้ำเสียหรือของเสียที่มีสารเคมีหรือมลพิษออกจากแหล่งกำเนิดไปบำบัดหรือกำจัด