ความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับ PRTR ที่ควรทราบ มีดังนี้  

ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Register)

ระบบฐานข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณชนเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของมลพิษ(เป้าหมาย)ที่มีการปลดปล่อยจากแหล่งกำเนิด(เป้าหมาย)ประเภทต่างๆ สู่ตัวกลางสิ่งแวดล้อมทั้งอากาศ ดิน น้ำ รวมถึงข้อมูลการนำน้ำเสียและของเสียออกจากแหล่งกำเนิดไปบำบัดหรือกำจัด


มลพิษเป้าหมาย (Target Substance)

หมายถึง รายชื่อสารเคมี กลุ่มสารเคมี หรือ มลพิษ ที่ถูกกำหนดขึ้นภายใต้ระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ


แหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมาย (PRTR Target Source)

หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกกำหนดขึ้นภายใต้ระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ ให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ(เป้าหมาย)ที่เข้าข่ายต้องรายงานข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษให้กับหน่วยงานราชการ และ แหล่งกำเนิดมลพิษ(เป้าหมาย)ที่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับผิดชอบในการคาดประมาณการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ


การปลดปล่อย (Release)

หมายถึง การปล่อย ระบาย ทิ้ง หก รด รั่วไหล ของสารเคมี มลพิษ อากาศเสีย น้ำเสีย หรือ ของเสีย จากแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมายออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งโดยจงใจ หรือไม่จงใจ


การเคลื่อนย้าย (Transfer)

หมายถึง การนำน้ำเสียหรือของเสียที่มีมลพิษ(เป้าหมาย)เป็นองค์ประกอบ ออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษ(เป้าหมาย)ไปบำบัดหรือกำจัดยังสถานที่บำบัดหรือกำจัด


ตัวกลางสิ่งแวดล้อม (Environmental media)

หมายถึง อากาศ ดิน หรือ น้ำ ซึ่งรองรับมลพิษ(เป้าหมาย)ที่มีการปลดปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษ(เป้าหมาย)


เกณฑ์การรายงานข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Reporting criteria)

หมายถึง เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้พิจารณาว่าแหล่งกำเนิดมลพิษ(เป้าหมาย)ที่เข้าข่ายต้องรายงานข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ ต้องรายงานข้อมูลมายังภาครัฐหรือไม่ โดยพิจารณาประเภทของกิจการ ขนาดของกิจการ และปริมาณสารเคมีเป้าหมายที่ถือ


แหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมายที่ต้องรายงานข้อมูล (Target PRTR Point Source)

หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษ(เป้าหมาย)ที่มีประเภทของกิจการ ขนาดของกิจการ และ ปริมาณสารเคมีที่ถือครองเป็นไปตามเกณฑ์การรายงานข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ


แหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมายที่ไม่ต้องรายงานข้อมูล (Target PRTR Non Point Source)

หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษ (เป้าหมาย)ที่ถูกกำหนดภายใต้ระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษให้หน่วยงานราชการเป็นผู้รับผิดชอบในการคาดประมาณการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ ตัวอย่างเช่น บ้านเรือน การเกษตร ยานพาหนะ เป็นต้น


ปริมาณสารเคมีเป้าหมายที่ถือครอง (Chemical handle)

หมายถึง ปริมาณสารเคมีเป้าหมายที่แหล่งกำเนิดมลพิษ(เป้าหมาย)มีการผลิต นำเข้า ส่งออก ใช้ หรือ ก่อให้เกิดการปลดปล่อย ในระยะเวลา 1 ปี หรือ ตามรอบการรายงานข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ


หมายเหตุ

  • คำจำกัดความ ข้างต้น ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นกฎหมาย แต่เป็นการจำกัดความเพื่อป้องกันความสับสนกับนิยามอื่น ซึ่งอาจมีการนิยามเป็นกฎหมายแล้วแต่มีความหมายที่แตกต่างกัน
  • คำว่า เป้าหมาย มีความหมายเพื่อจำกัดความว่า เฉพาะระบบ PRTR เท่านั้น เช่น
    • สารเคมีเป้าหมาย จำกัดเฉพาะรายชื่อสารเคมีที่กำหนดภายใต้ ระบบ PRTR เท่านั้น สารเคมีอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบบ PRTR ไม่ต้องมีการรายงานข้อมูล
    • แหล่งกำเนิดเป้าหมาย จำกัดเฉพาะประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษภายใต้ ระบบ PRTR เท่านั้น แหล่งกำเนิดอื่นที่นอกเหนือจากที่ PRTR กำหนด ไม่ต้องมีการรายงานข้อมูล หรือ ไม่มีการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษ