Output 3 Risk Communication and Public Participation Mechanism : New Design of PRTR Website

เว็บไซต์ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (prtr.pcd.go.th)หรือเว็บไซต์ PRTR เป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูล ชนิดและปริมาณมลพิษที่มีการปลดปล่อยจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ สู่อากาศ ดิน น้ำ ให้ประชาชนได้รับทราบ เดิมซึ่งได้มีการออกแบบและจัดทำเมื่อปี 2556 ต่อมา เว็บไซต์ PRTR ได้รับการออกแบบและจัดทำขึ้นใหม่ในปี 2563 แทนเว็บไซต์เดิม ภายใต้โครงการ Development of New Pollution Management Model using PRTR and Public Participation Principles for Eco Industrial Town (PRTR Phase II) โดยการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) สำหรับเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ PRTR เอกสารเผยแพร่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินโครงการนำร่อง 3 จังหวัด กล่าวคือ

1. จังหวัดระยอง (เริ่มดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ 2556 เป็นปีแรก)
2. จังหวัดสมุทรปราการ (เริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแรก)
3. จังหวัดชลบุรี (ริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2561 เป็นปีแรก)

เว็บไซต์ PRTR เป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูล

สำหรับแหล่งกำเนิดภายใต้ PRTR แบ่งได้ 2 ประเภท คือ แหล่งกำเนิดที่ต้องรายงานข้อมูล และแหล่งกำเนิดที่ไม่ต้องรายงานข้อมูล รายละเอียดตามรูปที่ 1

  1. ประเภทของการรายงานข้อมูล คือ โรงงานเป้าหมาย 9 ประเภท
  2. ประเภทของแหล่งกำเนิดที่ไม่ต้องรายงานข้อมูล 2 ประเภทคือ
    - แหล่งกำเนิดที่ไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ บ้านเรือน การเกษตร การก่อสร้าง สถานีบริการเชื้อเพลิง และ ยานพาหนะ
    - แหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วยอุตสาหกรรมเป้าหมาย 9 ประเภท ในข้อ 1) ที่ต่ำกว่าเกณฑ์การรายงานข้อมูล (เช่น มีการถือครองสารเคมีเป้าหมายต่ำกว่าเกณฑ์รายงานข้อมูล ศึกษาเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์) และ2) โรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เป้าหมาย 10) ประเภท ในการสืบค้นข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย ผู้สืบค้นสามารถสืบค้นข้อมูลโดยเลือกจาก ประเภทสารเคมีเป้าหมาย (ซึ่งมีจำนวน 107 รายการ) และตามประเภทของแหล่งกำเนิด โดยมีรูปแบบการสืบค้นข้อมูล 3 ประเภท และสามารถเลือกการแสดผลข้อมูลได้ ว่าต้องการให้มีการนำเสนอในรูปแบบใด คือ html pdf และ excel

หมายเหตุ :เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลแต่ละแหล่งกำเนิดแล้วเสร็จไม่พร้อมกัน และมีการนำเสนอต่อคณะทำงาน คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาไม่พร้อมกัน ปัจจุบัน (พฤษภาคม 2564) จึงมีการนำเสนอข้อมูลเพียงจังหวัดระยองในปี 2556 – 2558

รูปที่ 1
การจำแนกประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษในการดำเนินโครงการนำร่องการจัดทำ PRTR ตั้งแต่ปี 2561
คุณอร่าม พันธุ์วรรรณ์
กรมควบคุมมลพิษ


Download

Link: PRTR Website