Emission Factor การปลดปล่อยสารไดออกซินจากหม้อไอน้ำของโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอื่น

คู่มือสำหรับการคาดประมาณการปลดปล่อยสารไดออกซิน/ฟิวแรน จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในหม้อไอน้ำของโรงไฟฟ้า และหม้อไอน้ำของอุตสาหกรรมอื่น โดยใช้ค่า Emission Factor

อ่านเอกสารออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร

การคำนวณการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษจากข้อมูลการตรวจวัด

เป็นคู่มือสำหรับใช้ประกอบการการคำนวณการปลดปล่อยมลพิษหรือการระบายมลพิษจากโรงงาน อุตสาหกรรม โดยเน้นวิธีการคำนวณโดยนำข้อมูลผลการตรวจวัดมาใช้ อาทิ ผลการจากตรวจวัดมลพิษในอากาศจากปล่องระบายอากาศเสีย  มลพิษในน้ำเสียจากท่อระบายน้ำทิ้ง  ของเสียที่มีการขนส่งไปบำบัดหรือกำจัด

อ่านเอกสารออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

เป็นคุ่มือสำหรับใช้ประกอบการคำนวณการปลดปล่อยมลพิษหรือการระบายมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยยกตัวอย่่างวิธีการคำนวณต่างๆ อาทิ การจัดทำมวลสมดุล (Mass Balance) การใช้ข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ (Direct Measurement) การใช้ตัวคูณอัตราการปลดปล่อยมลพิษ (Emission Factor) และการใช้ หลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม (Engineering Calculation) พร้อมทั้งระบุข้อดีและข้อจำกัดในการนำไปใช้

อ่านเอกสารออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร