ความคืบหน้าโครงการ JICA PRTR  
 

ท่านสามารถติดตามกิจกรรม ความเคลื่อนไหวการดำเนินโครงการ JICA PRTR 

เป็นระยะๆ ได้ตาม link ด้านล่าง

http://www.jica.go.jp/project/english/thailand/013/