คพ จัดฝึกอบรมการคำนวณการปลดปล่อยมลพิษ  
 

 กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดจัดฝึกอบรม

การคำนวณการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภท โรงพยาบาล สถานศึกษา และ สถานประกอบการรับบำบัดและกำจัดของเสีย

ในวันที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 8.30 -16.00 น ณ โรงแรมระยองซิตี้