สัมมนาโครงการ JICA PRTR ในเดือน มิถุนายน 2558  
 

ร่างกำหนดการ

 

เวลา

หัวข้อ

๐๗.๓๐๐๘.๓๐

ลงทะเบียน

๐๘.๓๐๐๙.๐๐

พิธีเปิดการสัมมนา

: โดย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๐๙.๐๐๑๐.๐๐

ภาพรวมของระบบ PRTR และความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ : โดยกรมควบคุมมลพิษ 1600

๑๐.๐๐๑๐.๔๕

ข้อมูล PRTR จากโรงงานอุตสาหกรรมและการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษจาก SME

: โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม/การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                  600

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐

รับประทานอาหารว่าง

๑๑.๐๐ ๑๒.๐๐

การคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษและข้อมูล PRTR จากแหล่งกำเนิดประเภทยานพาหนะ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และ คลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง  : โดยกรมควบคุมมลพิษ 0.5   600

๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐๑๔.๐๐

การคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษและข้อมูล PRTR จากแหล่งกำเนิดประเภทการเกษตร บ้านเรือน การก่อสร้าง สถานศึกษา โรงพยาบาล : โดยกรมควบคุมมลพิษ 600

๑๔.๐๐๑๔.๓๐

รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๓๐๑๕.๓๐

ภาพรวมของข้อมูล PRTR ที่เผยแพร่สู่สาธารณชน และการสื่อสารความเสี่ยง: โดยกรมควบคุมมลพิษ

๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐

อภิปราย/รับฟังข้อคิดเห็น : คพ กรอ. กนอ. 1*3 (900*4)

๑๗.๐๐

ปิดการสัมมนา