ขอเชิญสัมมนา"โครงการพัฒนาระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย" วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ  
 

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นได้กำหนดจัดสัมมนา "โครงการพัฒนาระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย" ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 8.30– 16.00น. ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์  กรุงเทพมหานคร  

โดยมีวัตถุประสงค์

1) เพื่อนำเสนอข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ ในจังหวัดระยองปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและความเข้าใจในสถานภาพมลพิษในจังหวัดระยองระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ

3)เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูล รูปแบบ และการพัฒนาระบบ PRTR ของประเทศ จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง