สัมมนาโครงการนำร่องจัดทำ PRTR จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1  
 

คพ ร่วมกับ กรอ. และ กนอ. จัดสัมมนาโครงการนำร่องการจัดทำ PRTR จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 1  ในวันที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ โรงแรมคัลเลอร์ลิฟวิ่ง จังหวัด สมุทรปราการ 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อแนะนำระบบ PRTR และ โครงการนำร่องการจัดทำ PRTR ในจังหวัดสมุทรปราการ ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

2.เพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดทำ PRTR ในจังหวัดสมุทรปราการ

3.เพื่อประสานและเตรียมความพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือการจัดทำ PRTR ในจังหวัดสมุทรปราการ