รายงานข้อมูล PRTR ผ่าน website กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

โรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายในจังหวัดระยอง สามารถรายงานข้อมูล PRTR ผ่าน website กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้คาม link ด้านล่าง

http://www2.diw.go.th/e-license/login.asp