PRTR มีประโยชน์อย่างไร
  ภาครัฐ
 • ทราบสถานภาพ/แนวโน้มการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเคลื่อนย้าย/การจัดการ
  สารมลพิษเฉพาะประเภท และ/หรือเฉพาะพื้นที่
 • เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การกำหนดแนวทางเพื่อวางแผน
  ป้องกันหรือแก้ไขปัญหามลพิษจากสารอันตราย
 • เป็นการติดตามตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย/ความก้าวหน้าของการดำเนินนโยบาย
  ด้านสิ่งแวดล้อม
 • เป็นไปตามข้อกำหนด/ข้อตกลงภายใต้พิธีสาร/อนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ
 • การวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน

ภาคอุตสาหกรรม
 • เป็นการปรับปรุงระบบการจัดการสารเคมีภายในโรงงาน ส่งเสริมให้มีการใช้สารเคมีอย่าง
  มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียวัตถุดิบในกระบวนการผลิตลดการปลดปล่อยสารมลพิษ
 • เสริมสร้างความรู้/ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้/การจัดการสารเคมีให้แก่ผู้ประกอบการ
  และคนงาน
 • ส่งเสริมให้มีการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับชุมชน

ภาคประชาชน
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหามลพิษกับหน่วยงาน
  ภาครัฐ และเอกชน
 • เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลด้านการจัดการมลพิษ สารเคมี และสิ่งแวดล้อม
  ของโรงงาน
 • เป็นเครื่องมือในการป้องกันตนเองจากมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภท โรงงานอุตสาหกรรม
  และแหล่งกำเนิดอื่นๆ
 • เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับ พนักงานดับเพลิง โรงพยาบาล ตำรวจ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
  กรณีเกิดเหตุอุบัติภัย เกี่ยวกับสารเคมีในโรงงาน
 • เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการ ป้องกันมลพิษ
  และผลกระทบต่อสุขภาพ