รายชื่อของสารเคมีหรือมลพิษ ภายใต้ระบบ PRTR กำหนดขึ้นมาได้อย่างไร
 
ข้อมูลความเป็นอันตรายหรือความเป็นพิษ (toxic data) ระดับสารเคมีที่ตรวจพบในสิ่งแวดล้อม
ที่มีโอกาสจะได้รับเข้าสู่ร่างกาย (exposure)
 1. รายชื่อสารเคมีหรือมลพิษที่มีการกำหนดภายใต้กฎหมายไทย
  รวมถึงพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
 2. สารเคมีที่มีข้อมูลความเป็นอันตรายของ U.S.EPA
 
 1. ข้อมูลปริมาณการใช้สารเคมีในประเทศ
  (ข้อมูลปริมาณการผลิต นำเข้า ส่งออกสารเคมีต่อปี)
  - ขั้นต่ำ 100 ตัน/ปี กรณีเป็นสารก่อมะเร็ง
  - ขั้นต่ำ 1,000 ตัน/ปี กรณีเป็นสารเคมีทั่วไป
 2. ข้อมูลการตรวจวัดในสิ่งแวดล้อม (กรณีไม่มีข้อมูลปริมาณการใช้ในประเทศ)
   
  รายชื่อของสารเคมีหรือมลพิษภายใต้ระบบ PRTR ของไทย ถูกกำหนดขึ้นโดยพิจารณาจาก ข้อมูลความเป็นอันตรายหรือความเป็นพิษ (Toxic data)
ร่วมกับระดับสารเคมีที่ตรวจพบในสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสจะได้รับเข้าสู่ร่างกาย (exposure) ดังนี้
 1. ข้อมูลความเป็นอันตรายหรือความเป็นพิษ (Toxic data) พิจารณาจาก รายชื่อสารเคมีหรือมลพิษที่มีการกำหนดภายใต้กฎหมายไทยรวมถึง
  พันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และสารเคมีที่มีข้อมูลความเป็นอันตรายของ U.S.EPA
 2. ระดับสารเคมีที่ตรวจพบในสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสจะได้รับเข้าสู่ร่างกาย (exposure) พิจารณาจากข้อมูลปริมาณการผลิต นำเข้า ส่งออก
  สารเคมี และ ปริมาณสารเคมีที่มีการตรวจพบในสิ่งแวดล้อม กรณีที่ไม่มีข้อมูลปริมาณการผลิต นำเข้า ส่งออก
  รายชื่อสารเคมี
 
 
PRTR substance No PRTR substance name
1 Acetaldehyde
2 Acetone
3 Acrylamide
4 Acrylic Acid
5 Acrylonitrile
6 Ametryn
7 Antimony and its compunds
8 Arsenic and its compounds
9 Atrazine
10 Benzene
11 Benzyl Chloride
12 Bis(2-ethylhexyl)phthalate
13 Bisphenol A
14 Boron and its compounds
15 1-Bromo-2-chloroethane
16 Butachlor
17 1,3-Butadiene
18 Cadmium and its compounds
19 Captan
20 Carbon Disulfide
21 2-Chloroacetaldehyde
22 Chloroacetic Acid
23 Chloroform (trichloromethane)
24 Chlorothalonil
25 Chlorpyrifos
26 Chromium and its componds
27 Copper and soluble salts
28 Cyclohexanone
29 2,4-D-BUTOTYL
30 2,4-D-BUTYL
31 2,4-D dimethyl ammonium
32 DIALIFOS(DIALIFOR)
33 1,4-Dichlorobenzene
34 1,2-Dichloroethane
35 2,4-Dichlorophenoxy Acetic Acid
36 Dichlorvos
37 Diethylene Glycol Monobutyl Ether
38 DITHIOPYR
39 Epichlorohydrin
40 Ethyl Acetate
41 Ethyl Acrylate
42 Ethylene Glycol
43 Ethylene Glycol Monobutyl Ether       
44 Ethylene Oxide
45 Formaldehyde
46 Formic Acid
47 Furfural
48 GLYPHOSATE-ISOPROPYLAMMONIUM
49 Hexachlorocyclohexane
50 N-Hexane
51 Hexanedioic Acid
52 Hydrogen Fluoride
53 Hydroquinone
54 IMAZAQUIN-AMMONIUM
55 Isobutyl Alcohol 
56 Isophorone
57  Isopropyl alcohol
58 Lead and Compounds
59 Maleic Anhydride
60 Manganese and its compounds
61 Methanol
62 1-(p-METHOXYPHENYL)-2-METHYL-1,
3- PROPANEDIOL-METHYLENE ETHER 
63 Methyl Acetate
64 Methyl Acrylate
65 Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone)
66 Methyl Isobutyl Ketone (4-methyl-2-pentanone)
67 Methyl Methacrylate
68 Methyl tert-Butyl Ether (MTBE)
69 Methylene Chloride
70 Methylene diphenyl Diisocyanate
71 Molybdenum and its compounds
72 Naphthalene
73 Nickel and its compounds
74 Paraquat Dichloride
75 n-Pentane
76 Phenol
77 Phosphoric Acid
78 Phosphorus pentoxide and other
79 Phthalic Anhydride
80 Polyethylene glycol nonylphenyl ether
81 Potassium chlorate
82 Propanil
83 PROPIONICACID
84 Propylene
85 Propylene Glycol
86 Propylene Oxide
87 PROTHIOCARB
88 Pyrene
89 Ryania
90 sodium chlorate
91 Sodium Cyanide
92 Styrene
93 Tebuthiuron
94 Tetrachloroethylene
95 Tin and its compounds
96 Toluene
97 Trichloroethylene
98 1,2,4-Trimethylbenzene
99 1,3,5-Trimethylbenzene
100 2,4,6-Trinitrotoluene
101 Vinyl Acetate
102 Vinyl Chloride
103 Xylenes
104 Zinc and its compounds
105 SOx
106 NOx
107 Dioxin and Furan
  หมายเหตุ CAS number ของ โลหะและสารประกอบ ที่ระบุในตาราง เป็น CAS number ของโลหะ ไม่ใช่ CAS number ของสารประกอบนั้น ( its compounds)
  ทำไมจึงเรียกว่ามลพิษเป้าหมาย
  เนื่องจากเป็น สารเคมี กลุ่มสารเคมี หรือ มลพิษที่ถูกกำหนดขึ้นภายใต้ระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษเท่านั้น ไม่รวมสารเคมี
หรือมลพิษอื่นที่อยู่นอกเหนือจากบัญชีรายชื่อมลพิษที่กำหนด ทั้งนี้สารเคมีหรือมลพิษภายใต้ระบบ PRTR จำแนกได้ 3 กลุ่มคือ
 1. สารเคมี เช่น benzene, Toluene, formaldehyde
 2. กลุ่มสารเคมี เช่น ตะกั่วและสารประกอบตะกั่ว แคดเมียมและสารประกอบของแคดเมียม
 3. มลพิษ เช่น SOx NOx
  ต้องรายงานข้อมูลสารเคมี หรือ มลพิษนอกเหนือจากบัญชีรายชื่อสารของ PRTR หรือไม่
  ให้รายงานเฉพาะสารเคมีหรือมลพิษตามบัญชีรายชื่อที่ระบบ PRTR กำหนดเท่านั้น ถ้าสถานประกอบการมีการใช้หรือปลดปล่อย สารเคมี/มลพิษ
นอกเหนือจากบัญชีที่ PRTR กำหนด ไม่ต้องรายงานข้อมูลสารเคมีดังกล่าว
   
 

สารเคมีหรือมลพิษภายใต้ระบบ PRTR  จำแนกได้ 3 กลุ่ม

 • สารเคมี เช่น benzene, toluene, formaldehyde
 • กลุ่มสารเคมี เช่น ตะกั่วและสารประกอบตะกั่ว
 • มลพิษ เช่น NOx, SOx
สารเคมี/มลพิษนอกเหนือจากบัญชีที่ PRTR กำหนด ไม่ต้องมีการรายงานข้อมูล
   
  จำนวนรายชื่อของสารเคมีหรือมลพิษมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
  บัญชีรายชื่อของสารเคมีหรือมลพิษ จะได้รับการทบทวนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาจมีการเพิ่ม หรือถอนบัญชีรายชื่อสารเคมีหรือมลพิษ
ที่เคยกำหนดไว้เดิมได้ ตัวอย่างเช่น
 • กรณีที่พบว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีปัญหามลพิษจากมลพิษซึ่งไม่เคยมีการกำหนดให้มีการรายงานมาก่อน สารเคมีหรือมลพิษชนิดนั้นอาจ
  ถูกกำหนดเพิ่มเติมได้
 • กรณีที่สารมลพิษที่เคยกำหนดให้มีการรายงาน แต่เมื่อผ่านไปชั่วระยะเวลาหนึ่งปรากฎว่าสารมลพิษหรือสารเคมีชนิดนั้น ไม่มีการผลิต
  หรือใช้แล้วในประเทศ และไม่มีข้อมูลปริมาณการปลดปล่อยสารมลพิษดังกล่าวจากแหล่งกำเนิดใดๆ สารมลพิษชนิดนั้นก็จะถูกถอนจาก
  บัญชีได้เช่นกัน ทั้งนี้แต่ละประเทศจะมีจำนวนสารเคมี หรือมลพิษที่ต้องรายงานตามกฎหมาย PRTR แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการกำหนด
  ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการจัดทำ PRTR ในประเทศนั้นๆ
   
  จำนวนรายชื่อของสารเคมีหรือมลพิษมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
  สถานประกอบการต้องรายงานเฉพาะรายการข้อมูลสารเคมี/มลพิษ เฉพาะที่มีการใช้ ปลดปล่อย หรือเคลื่อนย้ายเท่านั้น
   
  รู้ได้อย่างไรว่าสถานประกอบการต้องรายงานข้อมูล PRTR หรือไม่
  สถานประกอบการต้องตรวจสอบกับเกณฑ์การรายงานข้อมูล ซึ่งพิจารณาจาก ประเภทของกิจการ (type of business)
ขนาดของกิจการ (size of business) ชนิดและปริมาณสารเคมีที่ถือครอง (chemical handle) ประกอบกัน ดังนี้ (ตัวอย่างเกณฑ์การรายงานข้อมูล)
 1. ตรวจสอบประเภทของกิจการ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี
 2. ตรวจสอบขนาดของกิจการ เช่น ต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ 3
 3. ตรวจสอบรายชื่อสารเคมี/มลพิษเป้าหมาย ต้องตรวจสอบว่าสถานประกอบการ มีการผลิต นำเข้า ส่งออก ใช้ หรือก่อให้เกิดการปลดปล่อย
  สารเคมี หรือมลพิษเป้าหมายหรือไม่ โดยต้องเป็นสารเคมี/มลพิษ ตามที่ PRTR กำหนดหรือไม่
 4. ตรวจสอบปริมาณสารเคมีที่ถือครอง ตรวจสอบว่ามีปริมาณการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือใช้สารเคมีฯ ในข้อ 3 ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่
  เช่น อย่างน้อย 1 ตัน/ปี

  หรือดำเนินการตามขั้นตอนดัง แผนภาพดังนี้
  ตัวอย่าง ผังขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อรายงานข้อมูล PRTR สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

 
 

หรือหลังจากที่ตรวจสอบเบื้องต้นว่าประเภทของกิจการ ขนาดของกิจการ มีสารเคมีเข้าข่าย ต้องรายงานข้อมูลเบื้องต้นแล้วอาจดำเนินการตาม
ขั้นตอนการรายงานข้อมูลได้ดังนี้
   
   
  ตัวอย่างเกณฑ์การรายงานข้อมูลสำหรับแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มที่ กลุ่มประเภทอุตสาหกรรม ขนาดของโรงงาน ปริมาณสารเคมีที่ถือครอง
1 ผลิตภัณฑ์จากพืช (1,2,9,21) ประเภทที่ 3 ตั้งแต่ 1 ตันต่อปีขึ้นไป
2 อุตสาหกรรมอาหารและกิจการที่เกี่ยวข้อง(4-8, 10-20, 90, 92)
3 สิ่งทอ ผลิตหนังสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์(22-33, 93, 98)
4 แปรรูปไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง(34-37)
5 ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ การพิมพ์ (38-41)
6 เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เคมี(42-48)
7 โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม และแยกก๊าซธรรมชาติ(49-50, 89)
8 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง(51,52)
9 ผลิตภัณฑ์พลาสติก(53)
10 หิน กรวด ทราย หรือดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้าง (3)
11 ผลิตภัณฑ์อโลหะ หรือที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง (ยกเว้นกิจการในข้อ 10) (54-58)
12 ผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูลฐาน และผลิตภัณฑ์โลหะ(59-64,104)
13 ผลิตเครื่องจักร และเครื่องกล(65-70)
14 เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า(71-74,81,94,107)
15 โรงผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถ(75-80,100)
16 อู่ซ่อม พ่นสีกันสนิม ล้างหรืออัดฉีด (95)
17 กิจการเกี่ยวกับการจัดการของเสีย ปรับคุณภาพของเสียรวม ฝังกลบสิ่งปฏิกูล รีไซเคิล (101,105,106)
18 โรงไฟฟ้าและจำหน่ายไอน้ำ(88,102)
19 การผลิตอื่นๆ และโรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ (82,83,84-87,89, 91,96, 97 ,99,103)
หมายเหตุ (ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ลำดับประเภทโรงงาน)
   
  สถานประกอบการต้องรายงานข้อมูลอะไรบ้างให้กับหน่วยงานราชการ
 • ข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์
 • ข้อมูลการผลิต หรือ การใช้สารเคมี
 • ข้อมูลปริมาณมลพิษแต่ละชนิดที่มีการปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม จำแนกตามตัวกลางสิ่งแวดล้อม โดยส่วนใหญ่จะกำหนดตัวกลาง
  สิ่งแวดล้อมเพียง 3 ประเภทคือ  อากาศ ดิน น้ำ บางประเทศอาจมีการกำหนดตัวกลางสิ่งแวดล้อมเพิ่มเป็น 4  ประเภทคือ น้ำใต้ดิน
 • ข้อมูลการเคลื่อนย้ายน้ำเสีย ของเสียออกนอกสถานประกอบการ
  ที่มาของการคัดเลือกสารเคมี/มลพิษภายใต้ระบบ PRTR
  >> คลิ้กที่นี่เพื่อดูรายละเอียด