รูปแบบและเกณฑ์การรายงานข้อมูล PRTR มีอะไรบ้าง
  รูปแบบและเกณฑ์การรายงานข้อมูล PRTR แต่ละประเทศมีรายละเอียดและความแตกต่างกัน แต่สามารถสรุปรูปแบบและเกณฑ์ได้ดังนี้

1 รูปแบบการเจาะจงของของเสีย(waste specific approach)
 • รูปแบบการรายงานข้อมูลการเคลื่อนย้ายของเสีย แยกออกจากข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายน้ำเสีย
 • เนื่องจากมีการกำหนดรหัส หรือ บัญชีรายชื่อของเสีย(waste code) ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตต่างๆว่าของเสียชนิดหรือประเภทใด
  เป็นของเสียอันตรายหรือไม่อันตรายไว้แล้ว โดยไม่คำนึงถึงว่าของเสียดังกล่าวมีมลพิษชนิดใดอยู่บ้าง ดังนั้นผู้ประกอบการจึง
  ไม่ต้องวิเคราะห์ถึงชนิด หรือ องค์ประกอบของมลพิษในของเสียว่ามีปริมาณมากน้อยเท่าใด
 • สำหรับน้ำเสีย เนื่องจากต้องมีการวิเคราะห์ถึงชนิดมลพิษที่อยู่ในน้ำเสียที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายเพื่อไปบำบัดหรือกำจัดอยู่แล้ว
  ดังนั้นจึงสามารถนำมารวมกับมลพิษที่มีการปลดปล่อยได้
 • เกณฑ์ประกอบการรายงานข้อมูลรูปแบบนี้คือ พิจารณาจาก ขีดความสามารถ (capacity threshold)
  ร่วมกับปริมาณการผลิตและเจาะจงมลพิษ (release threshold)

2 รูปแบบเจาะจงชนิดของมลพิษ (pollutant specific approach)

 • เป็นรูปแบบการรายงานข้อมูลการปลดปล่อย การเคลื่อนย้ายน้ำเสีย และการเคลื่อนย้ายของเสียร่วมกัน
 • รูปแบบนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องรายงานถึงชนิดหรือองค์ประกอบของมลพิษที่อยู่ในของเสียและน้ำเสียที่มีการเคลื่อนย้ายเพื่อ
  ไปบำบัดหรือกำจัด ดังนั้น จึงสามารถนำข้อมูลมลพิษที่อยู่ในของเสียและน้ำเสียมารายงานรวมกับมลพิษที่มีการปลดปล่อยได้
 • เกณฑ์ประกอบการรายงานข้อมูลรูปแบบนี้แบ่งได้ 2 ประเภทคือ
 • พิจารณาจาก ขีดความสามารถร่วมกับปริมาณการผลิตและเจาะจงมลพิษ (capacity & release threshold)
 • พิจารณาจาก จำนวนคนงานร่วมกับปริมาณการผลิต/ใช้สารเคมี (employee & MPU threshold)

สรุปรูปแบบและเกณฑ์ในการรายงานข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษ

ทางเลือก

1

2

3

รูปแบบ
(Approach)
เจาะจงของเสีย
(Waste Approach)
เจาะจงมลพิษ
(Pollutant Approach)
ข้อบ่งชี้เบื้องต้น
(Identification of
กิจกรรมการผลิต
(Activity)
กิจกรรมการผลิต
(Activity)
กิจกรรมการผลิต
(Activity)
the reporting facilities) ขีดความสามารถ
(Capacity Threshold)
ขีดความสามารถ
(Capacity Threshold)
จำนวนคนงาน
(Employee Threshold)
การปลดปล่อย
(Release)
ปริมาณการปลดปล่อย
สู่สิ่งแวดล้อม
ปริมาณการปลดปล่อย
สู่สิ่งแวดล้อม
ปริมาณการผลิต ใช้สารเคมี
(Release Threshold) (Release Threshold)
การเคลื่อนย้าย
(Off-site transfer)
เจาะจงปริมาณมลพิษ
ในน้ำเสีย
(pollutants in wastewater)
เจาะจงปริมาณมลพิษ
ในน้ำเสีย
(pollutants in wastewater)
(MPU threshold for
Release and
Offsite Transfer)
เจาะจงชนิด
&ปริมาณของเสีย
(waste amount threshold)
เจาะจงปริมาณมลพิษ
ในของเสีย
(pollutants in waste)
อันตราย ไม่อันตราย
   
  ข้อมูล PRTR มีการเผยแพร่ สู่สาธารณชนทางใดบ้าง
  ข้อมูล PRTR จะมีการเผยแพร่โดยผ่านทางอินเตอร์เนต สิ่งพิมพ์
   
  ข้อมูลอะไรบ้างของโรงงานที่มีการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ
  โดยทั่วไปข้อมูล PRTR ที่เผยแพร่คือ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ ปริมาณมลพิษแต่ละชนิดที่สถานประกอบการนั้นๆ มีการปลดปล่อยสู่ตัวกลางสิ่งแวดล้อม ต่างๆ
โดยปกปิดเฉพาะข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า อย่างไรก็ตามพบว่าบางประเทศมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น และบางประเทศอาจมีการเปิดเผยข้อมูล
แบบสรุป หรือเปิดเผยข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น สำหรับข้อมูลการปล่อยของสถานประกอบการบางประเทศจะมีการเปิดเผยเฉพาะกรณีที่ได้รับการร้องขอเท่านั้น