ติดต่อ PRTR

กรมควบคุมมลพิษ

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2298-2000

โทรสาร 0 2298-5393