Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ที่นี่
   

แบบสำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้าง จังหวัดระยอง และ สมุทรปราการ ปี 2559

   
 
  ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ที่นี่ (27/01/2560)
  สัมมนาโครงการนำร่องจัดทำ PRTR จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1 (15/01/2560)
  สัมมนาโครงการ JICA PRTR ในเดือน มิถุนายน 2558 (19/05/2558)
  รายงานข้อมูล PRTR ผ่าน website กรมโรงงานอุตสาหกรรม (02/06/2557)
  ความคืบหน้าโครงการ JICA PRTR (28/05/2557)
  คพ จัดฝึกอบรมการคำนวณการปลดปล่อยมลพิษ (24/01/2557)
 เอกสารเผยแพร่  
  คู่มือการสื่อสารความเป็นอันตรายสารเคมีและวัตถุอันตรายให้แก่ภาคประชาชน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
  ความรู้เกี่ยวกับ สารเคมี และ ความเสี่ยง สำหรับประชาชน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
  มาทำความรู้จักกับ PRTR กันเถอะ
  การคำนวณการปล่อยมลพิษจากข้อมูลการตรวจวัด
  แนวทางการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
  แบบสำรวจสารเคมีโรงพยาบาล (EXCEL) 2559
  แบบสำรวจสารเคมีโรงพยาบาล (Word) 2559
  ข้อมูล PRTR จ.ระยอง 2556 (ปรับปรุง กย 58)
  มลพิษจากบ้านเรือน/ชุมชน จ.ระยอง 2556
  มลพิษจากโรงพยาบาล จ.ระยอง 2556
  เพิ่มเติม...
 เอกสารบรรยาย  
  บรรยาย ระยอง โปรแกรมคำนวณการปลดปล่อยจากแท็งก์
  บรรยาย ระยอง โปรแกรมคำนวณการปลดปล่อยจากระบบบำบัดน้ำเสีย
  บรรยาย ระยอง พื้นฐานการคำนวณการปลดปล่อยมลพิษ
  บรรยาย ระยอง ภาพรวมของระบบ PRTR
  บรรยาย ระยอง โรงกลั่น
  บรรยาย ระยอง โรงงงานกำจัดของเสีย (used oil & landfill)
  บรรยาย ระยอง โรงงานบำบัดน้ำเสียและเตาเผา
  บรรยาย ระยอง โรงไฟฟ้าและหม้อไอน้ำ
  บรรยาย ระยอง วิธีการรายงานผ่านเว็บไซต์
  บรรยาย ระยอง อุตสาหกรรม เคมีและปิโตรเคมี
  เพิ่มเติม...
 คู่มือ  
  คู่มือ การคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
  คู่มือ คาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษจากยานพาหนะ
  คู่มือ การคำนวณการปลดปล่อยมลพิษจากข้อมูลการตรวจวัด
  คู่มือ การคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
  คู่มือ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
  คู่มือ อุตสาหกรรมพลาสติก
  คู่มือ อุตสาหกรรมไฟฟ้า
  คู่มือ อุตสาหกรรมไม้ (1)
  คู่มือ อุตสาหกรรมไม้ (2)
  คู่มือ อุตสาหกรรมยาง
  เพิ่มเติม...
 กฎระเบียบฯ  
  เพิ่มเติม...
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  การนิคมอุตสาหกรรม
  กรมควบคุมมลพิษ
  JICA Thailand Office
  โครงการ JICA PRTR