Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ความคืบหน้าโครงการ JICA PRTR
   

ช่องทางสำหรับติดตามความคืบหน้าโครงการ JICA PRTR

   
 
  สัมมนาโครงการ JICA PRTR ในเดือน มิถุนายน 2558 (19/05/2558)
  รายงานข้อมูล PRTR ผ่าน website กรมโรงงานอุตสาหกรรม (02/06/2557)
  คพ จัดฝึกอบรมการคำนวณการปลดปล่อยมลพิษ (24/01/2557)
  ข้อมูล PRTR จ.ระยองให้ download จากหัวข้อ " ดาวน์โหลด" เท่านั้น (04/02/2559)
 เอกสารเผยแพร่/บรรยาย  
  มาทำความรู้จักกับ PRTR กันเถอะ
  การคำนวณการปล่อยมลพิษจากข้อมูลการตรวจวัด
  แผนนำร่อง PRTR จังหวัดระยอง
  มลพิษจากภาคการเกษตร
  มลพิษจากชุมชน
  มลพิษจากโรงพยาบาล
  มลพิษจากโรงเรียน
  มลพิษจากการก่อสร้าง
  มลพิษจากคลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
  มลพิษจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
  มลพิษจากยานพาหนะ
  มลพิษจาก SME
  มลพิษจากโรงงาน
  ข้อมูล PRTR จังหวัดระยอง
  ข้อมูล PRTR จ.ระยอง (ปรับปรุง กย 58)
  แบบสำรวจสารเคมีโรงพยาบาล (Word)
  แบบสำรวจสารเคมีโรงพยาบาล (EXCEL)
  บรรยาย ระยอง วิธีการรายงานผ่านเว็บไซต์
  บรรยาย ระยอง โปรแกรมคำนวณการปลดปล่อยจากระบบบำบัดน้ำเสีย
  บรรยาย ระยอง โปรแกรมคำนวณการปลดปล่อยจากแท็งก์
  บรรยาย ระยอง โรงไฟฟ้าและหม้อไอน้ำ
  บรรยาย ระยอง อุตสาหกรรมโลหะ และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
  บรรยาย ระยอง โรงงงานกำจัดของเสีย (used oil & landfill)
  บรรยาย ระยอง โรงงานบำบัดน้ำเสียและเตาเผา
  บรรยาย ระยอง โรงกลั่น
  บรรยาย ระยอง อุตสาหกรรม ยาง
  บรรยาย ระยอง อุตสาหกรรม ผลิตภันฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์
  บรรยาย ระยอง อุตสาหกรรมพลาสติก
  บรรยาย ระยอง อุตสาหกรรม เคมีและปิโตรเคมี
  บรรยาย ระยอง อุตสาหกรรม ยานยนต์
  บรรยาย ระยอง พื้นฐานการคำนวณการปลดปล่อยมลพิษ
  บรรยาย ระยอง ภาพรวมของระบบ PRTR
 คู่มือ  
  คู่มือ อุตสาหกรรมยานยนต์
  คู่มือ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
  คู่มือ อุตสาหกรรมพลาสติก
  คู่มือ อุตสาหกรรมไฟฟ้า
  คู่มือ อุตสาหรรมโรงกลั่นน้ำมัน
  คู่มือ อุตสาหกรรมยาง
  คู่มือ อุตสาหกรรมไม้ (ต่อ)
  คู่มือ อุตสาหกรรมไม้ (1)
  คู่มือ อุตสาหกรรมโลหะ (2)
  คู่มือ อุตสาหกรรมโลหะ (1)
 กฎระเบียบฯ  
  แนวทางการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  การนิคมอุตสาหกรรม
  กรมควบคุมมลพิษ
  JICA Thailand Office
  โครงการ JICA PRTR